ادبیات فارسی راهنمایی

مطالب مختلف دستوری، ارایه ها، و.....

انواع مضارع

فعل از نظر زماني سه نوع است :

1-ماضي كه 6 نوع دارد

2-مضارع كه 3 نوع دارد

3-مستقبل كه يك نوع دارد

در اين جا فقط با دو نوع مضارع آشنا مي شويم :

1-مضارع اخباري كه خبري را به طور قطعي و يقيني مي دهد مثل فعل جملات

«فردا به مدرسه مي روم و با دوستانم درس مي خوانم و همه، تكاليف خود را انجام

مي دهيم»

2-مضارع التزامي كه وقوع فعل، همراه با شك و ترديد با شرط و آرزوست

مثل فعل اين جملات «شايد باران ببارد و كشاورزان را خوشحال بكند و

اي كاش همه ي مردم شادمان باشند».

به طرز ساخت مضارع اخباري و التزامي، دقت كنيد:

فعل

پيشوند

بن مضارع

شناسه

مضارع اخباري

مي

نويس

م،ي،-َد، يم، يد،-نَد

مضارع التزامي

بِ

نويس

م، ي،-َ، يم، يد،

ند

نکته:-زمان فعل هاي «است، هست و نيست» مضارع اخباري است.

-نوع سوم مضارع، مضارع مستمر است كه به اين شكل ساخته مي شود:


دارم مي نويسم

داريم مي نويسيممضارع اخباري

دارد

دارند+
دارد مي نويسد

دارند مي نويسند
-اگر فعل مضارع بدون نشانه هاي «مي» و «ب» باشد به آن، مضارع ساده

مي گويند مثل «او شما را دوست دارد».

-در تعيين نوع فعل، هرگز طبق ظاهرش، حكم نكنيد بلكه آن را در جمله اش قرار

دهيد و اركان كلام را مرتب كنيد سپس نوع فعل جمله را تعيين كنيد. مثال :

«بخواهدهم ازتو پدر كينِ من» كه فعل «بخواهد» ظاهراً مضارع التزامي است

ولي اگر اركان، كلام مرتب شود، مي بينيم كه فعل جمله، مضارع اخباري است«پدرم انتقام من را از تومي خواهد».

( این مطلب را در سال گذشته آقای محمد حسین باقری لنکرانی

دانش آموز

مدرسه ی غیر انتفاعی علوم پزشکی زحمت تایپش را کشیدند

که بدین وسیله ازایشان تشکر میکنم)

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:20  توسط منصور . اسعدی  |